Gemeente Vorden
Huisnummers
Lijsten
Samengesteld: G. A. Hoftijzer
No.1
Lijst van Huisnummers en huisnamen 1806-1839


Ontleend aan de lijst voor in het bevolkingsregister 1840-1844, de spelling van dat register is gehandhaafd.


De in 1839 ingevoerde nummering is tot 1850 in gebruik gebleven.2
Huisnummering Gemeente Vorden 1850
2.1 Verordening op het bevolkingsregister en indeeling der gemeente- 1850


(Gemeentearchief Vorden, inv. Nr. 210 blz. 179-188, notulen gemeenteraad van 20 juni 1850 punt 6)


Het oude (van 1839) en nieuwe huisnummering en indeling in rotten.


De nieuwe huisnummers zijn gebruikt tot 1867.


Punt 6:


Doet de Burgemeester het voorstel, om, daar, overeenkomstig Kon. Besluit van 22 deels 28 augustus 1829 staatsblad no. 64 een nieuw register van bevolking zal worden opgericht.


Voor de opmaking van nieuw vast te stellen een meer gelijkmatiger verdeeling van de Gemeente in rotten dan de oude thans nog bestaande indeeling in rotten zulks wel op de wijze door 2e rot Den Raad voorgedragen en nader aangeduid door een kaart der Gemeente waarop de gewenste indeling is genoteerd zomede door lijsten bevattende de woningen die door die verdeling in die nieuw rotten zouden vallen met vermelding van dezelfde nieuwe en oude nummers in de rotten, waaronder de huizen volgens de oude verdeling behoren:


Waarop de Gemeenteraad,


na overweging van het gedane voorstel en op animatie der bij hetzelde overgelegde stukken zich allerzins daarmee verenigd en diensrovereenkomstig besloten heeft te bepalen


a. dat de oude verdeling der Gemeente in vijf buurtschappen, als het Dorp, Delden, Veldwijk, Mossel en Linde zal blijven als tot dusver bestaand

b. voorts dat het Dorp genaamd Wijk A zal blijven bestaan uit een rot, waarvoor als rotmeester wordt gecontinueerd Swwert Looman bevattende rot ook de volgende woningen: Zie lijst: Huisnummers Wijk A 1850


Zie lijst: Huisnummers Wijk A 1850

c. dat het buurtschap Delden genaamd Wijk B zal bevatten twee rotten, als:


1e. Lankamprot, waarover als rotmeester voorts wordt gecontinueerd Evert Jan Eskes op Lankamp en 't welke zal bevatten de volgende woningen: Zie lijst: Huisnummers Wijk B 1850

2e. Groot Enzerinkrot, waarover tot rotmeester bij continuatie benoemd Jan Groot Enzerinck op Groot Enzerinck zullen deze rot bevatten de volgende woningen; Zie lijst: Huisnummers Wijk B 1850

d. dat de buurtschap Veldwijk genaamd Wijk C zal bevatten drie rotten als:


1e. Hoetinkrot, waarover rotmeester blijven zal H.J. Veltmate op Hoetink en in welk zijn de volgende woningen: Zie lijst: Huisnummers Wijk C 1850

2e. Jebbinkrot, waarover rotmeester zal blijven E.J. Gotink op Jebbink en zal bevatten de volgende woningen: Zie lijst: Huisnummers Wijk C 1850

3e. Bramelrot, waarover als zijnde nieuw rot tot rotmeester wordt benoemd Gerrit jan Groot Bramel op Groot Bramel en zal dan ook bevatten de voldende woningen: Zie lijst: Huisnummers Wijk C 1850

e. dat de buurtschap Mossel genaamd Wijk D zal bevatten drie rotten als:


1e. Wildenborchrot, waarover rotmeester zal blijven: A. Nieuwenhuis op Bleumink in welk rot de volgende woningen zal bevatten: Zie lijst: Huisnummers Wijk D 1850


2e Eijkelkamprot, waarvoor rotmeester zal blijven Jan Willem Eijkelkamp op Wijkelkamp en in welk rot zijn de volgende woningen: Zie lijst: Huisnummers Wijk D 1850

3e Wolterinkrot waarvoor rotmeester zal blijven Hendrik Jan Abbink op Wolterink en welk rot zal bevatten de volgende woningen: Zie lijst: Huisnummers Wijk D 1850

f. dat de buurtschap Linde genaamd Wijk E zal bevatten drie rotten als:

1e. Lebbinkrot waarvoor rotmeestrer zal blijven Teunis Norde op Lebbink en welk rot zal bevatten de volgende woningen: Zie lijst: Huisnummers Wijk E 1850

2e. Onsteinrot waarvoor als zijnde een nieuw rot tot rotmeester wordt benoemd Johannnes Kar op Onstein en zal dit rot bevatten de volgende woningen Zie lijst: Huisnummers Wijk E 1850

3e Half Brandenbargsrot waarvoor rotmeester zal blijven Willem Mombarg op Half Braaandenbarg welk rot zal bevatten de volgende woningen: Zie lijst: Huisnummers Wijk E 1850